Reageren op Chw Bestemmingsplan Oosterseveld

CHV Besemmingsplan Oosterseveld

Beste leden,

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een openbare vergadering op 25 januari 2021, heeft het besluit genomen in te stemmen met het voorontwerp Chw bestemmingsplan Oosterseveld, en dit plan vrij te geven voor de inspraak- en overleg procedure. Hierover is ook gecommuniceerd via "Uit t Kastje".

Graag brengen wij nog een keer extra het stuk over het plan voor de actualisatie van het huidige bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Oosterseveld onder de aandacht. Alle informatie over de inhoud en procedures vindt u in het het document dat u hieronder kunt downloaden.

Download hier: Chw bestemmingsplan Oosterseveld

Reacties kunnen bij de Gemeente Vlieland ingediend worden tot en met 22 maart 2021.

Procedure

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd.

Inspraak en overleg
Het plan is met veel participatie tot stand gekomen. Al hetgeen is ingebracht, is gewogen en al of niet in het plan verwerkt. In de toelichting op dit plan is daarover het nodige gezegd en geschreven. Vervolgens volgt de gemeente voor het bestemmingsplan de binnen de gemeente gebruikelijk procedure om te komen tot vaststelling van het plan.

Zienswijze
Vervolgens wordt het ontwerp CHW bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 3.8 Wro). De uitkomsten hiervan kunnen nieuwe niet voorziene uitgangspunten voor het CHW bestemmingsplan geven.

Vaststelling
Het CHW bestemmingsplan wordt vervolgens, al dan niet gewijzigd, vastgesteld. Het besluit tot vaststelling wordt gepubliceerd en het CHW bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens die periode bestaat de mogelijkheid beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te dienen tegen het besluit en het plan.

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl